МЕДИА-ХОЛДИНГ
Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені

Жемқорлыққа қарсы шаралар

 1. Қоғамдық қатынастар саласының атауы
  1. «Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені» КЕАҚ (Қоғам) өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ Қоғамның жарғысын басшылыққа алады.
  2. Қоғам мынадай негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
   1) бейне, аудио, кино және фотоқұжаттарды жасау, жинақтау, өңдеу, сондай-ақ оларды қалпына келтіру және жүйелеу;

   2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының жеке мұрағаты мен еліміздің Мемлекеттік мұрағаты үшін бейне, аудио, кинофильмдер қорын құру;

   3) бейнефильмдер мен теле-, радиобағдарламалар жасау және тарату;

   4) қоғам құру мақсаттарына қайшы келмейтін ақпараттық қызметтер көрсету;

   5) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк саясатын қолдау шеңберiнде, оның iшiнде интернетте, елдiң саяси, экономикалық және мәдени өмiрiне қатысты ақпаратты жедел тарату, сондай-ақ ақпараттық-публицистикалық жұмысты жүзеге асыру; Қазақстан Республикасының әлемдік қоғамдастықта оң халықаралық имиджін қалыптастыру;

   6) Интернет желісінде жарнамалық кеңістікті ұсыну (сату) бойынша қызметтерді көрсету;

   7) Дерекқорды басқару жүйелерін пайдалана отырып, порталдар мен веб-жобаларды алгоритмдеу;

   8) Интернет желісіндегі мемлекеттік электрондық ақпараттық порталдарды ақпараттық басқару, жүргізу және қолдау;

   9) Интернет желісінде ақпаратты өңдеудің инновациялық құралдарын пайдалана отырып, деректерді орналастыру және өңдеу бойынша қызметтерді көрсету; (ҚазАқпарат);

   10) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағында телерадио хабарларын таратуды ұйымдастыру;

   11) меншікті жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару;

   12) жарнамалық өнімді өндіру және оны теледидар мен радиода тарату;

   13) телевизиялық және радиобағдарламаларды шығару, дыбыстау, тираждау;

   14) бағдарламаларды, кино -, аудио -, бейне- және басқа да өнімдерді өндіру және айналысқа жіберу (сатып алу – сату, айырбастау, прокат және т. б.);

   15) бейне, аудиоөнімге және өзге де зияткерлік меншікке авторлық және сабақтас құқықтарды сатып алу;

   16) Қазақстан Республикасында және шетелде теле-, кино-, аудио-, бейнеөнімдерді өндіруге тапсырыстарды орналастыру және орындау;

   17) теледидар сигналын эфирлік, спутниктік, кабельдік, сымды, цифрлық байланыс арналары және релелік желілер арқылы жеткізу және тарату арқылы трансляциялау;

   18) жергілікті желілер желісін пайдалана отырып, телекоммуникация қызметтерін қоспағанда, қолданыстағы және жаңа эфирлік, спутниктік, кабельдік және өзге де байланыс жүйелерін пайдалану;

   19) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған ақпараттық және басқа да қызметтерді ұсыну;

   20) телерадио хабарларын тарату саласында бағдарламалық өнімдерді әзірлеу жөніндегі жобаларды дайындау және іске асыру.

 2. Қоғамдық қатынастардың оқшауланған саласында жұмыс істейтін адамдардың мінез-құлық (іс-қимыл) қағидалары

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартта қозғалатын салада жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде қоғам қызметкерлері:

  1) заңдылық қағидатын, Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алуға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қатаң сақтауға міндетті;

  2) мүдделер қақтығысы туындауының кез келген мүмкіндігіне жол бермеу бойынша шаралар қабылдауға міндетті;

  3) жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруын қиындататын әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеуге міндетті;

  4) жеке мүліктік және мүліктік емес пайда алу үшін өзінің лауазымдық өкілеттіктерін және онымен байланысты мүмкіндіктерді қолданбауға тиіс;

  5) жоғары кәсіби жұмыс үшін барлық күш-жігерін жұмсауға, қойылған міндеттерді шешудің оңтайлы, үнемді және өзге де құзыретті тәсілдерін қолдануға міндетті;

  6) қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін ұдайы арттыруға міндетті;

  7) қызмет бабын теріс пайдалануға, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде негізсіз төрешілдік пен сөзбұйдаға салуға, сондай-ақ дөрекілік пен біржақты көрініске жол бермеуге;

  8) жеке және заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз етуге;

  9) әріптестерінен жоғары құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті сақтауды талап етуге және қолдауға міндетті.

 3. Өз құзыреті шеңберінде басқарушылық және өзге де шешімдерді дайындау мен қабылдау кезінде қоғам қызметкерлері мыналарға міндетті:
  1. 3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;
  2. 3.2. Құпиялықты сақтау және қызметтік құпияны қамтамасыз етуге;
  3. 3.3. Кәсіби (қызметтік) әдепті сақтауға;
  4. 3.4. Қоғам басшылығын, уәкілетті мемлекеттік органдарды басқа адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға көндіру жағдайлары туралы жазбаша нысанда дереу хабардар етуге;
  5. 3.5. Еңбек тәртібін бұлжытпай сақтау, берілген өкілеттіктерді тиімді пайдалану, өзінің қызметтік міндеттерін адал, бейтарап және сапалы атқару, жұмыс уақытын ұтымды пайдалануға;
  6. 3.6. Лауазымдық міндеттерін атқару кезінде жеке және заңды тұлғаларға артықшылық көрсетпеу, олардың ықпалынан тәуелсіз болуға, жеке сипаттағы мәселелерді шешу кезінде мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және өзге де адамдардың қызметіне ықпал ету үшін өзінің қызметтік жағдайын пайдаланбауға;
  7. 3.7. Үшінші тұлғалардың мүдделерін білдіруден немесе қамқорлық жасаудан, сондай-ақ олардың атынан іс-әрекеттер жасаудан аулақ болуға;
  8. 3.8. Басқа мемлекеттік органдардың, ұйымдар мен кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне заңсыз араласуды жүзеге асырмауға;
  9. 3.9. Әділ қызметтік шешім қабылдауға ықпал етуі мүмкін өзара қарым-қатынастардың белгіленген тәртібін бұзатын өтініштермен әріптестері мен басшыларына жүгінуден тартынуға міндетті.
 4. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау кезінде қоғам қызметкерлері
  1. 4.1. Осы жобаның келісімін алу үшін түсіндірме жазбаны міндетті түрде қоса бере отырып, ішкі құқықтық құжаттардың жобаларын мүдделі құрылымдық бөлімшелерге жіберуге;
  2. 4.2. Ішкі құқықтық құжаттардың жобаларын қолданыстағы заңнамаға сәйкестігі мәніне заңдық сараптама жүргізу үшін құқықтық және кадрлық қамтамасыз ету басқармасына жіберуге тиіс.
 5. Өмір сүру саласының ерекшелігіне байланысты туындайтын басқа қатынастар кезінде қоғам қызметкерлері мыналарға міндетті:
  1. 5.1. Жеке және заңды тұлғалар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету, олардың өтініштерін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарау және олар бойынша қажетті шаралар қабылдауға;
  2. 5.2. Бағынысты қызметкерлерге қатысты негізсіз айыптауларға, дөрекілік, адамдық қадір-қасиетін кемсіту, жөнсіздік, орынсыз мінез-құлық фактілеріне жол бермеуге;
  3. 5.3. Басшылардың тапсырмаларын орындау барысында тек объективті және шынайы мәліметтер ұсынуға;
  4. 5.4. Мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, меншікті ұтымды, тиімді және тек қызметтік мақсатта пайдалануға;
  5. 5.5. Ұжымда іскерлік өзара қарым-қатынасты және сындарлы ынтымақтастықты орнату мен нығайтуға ықпал етуге;
  6. 5.6. Өздеріне мәлім болған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жағдайлары туралы басшылықты не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органды дереу хабардар етуге міндетті.
 6. Өзге де шектеулер мен тыйымдар
  1. 6.1. Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасының талаптарын сақтауға, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген шектеулерді сақтауға, басшылықтың лауазымдық өкілеттіктері шегінде шығарылған бұйрықтары мен өкімдерін орындауға міндетті.
  2. 6.2. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» № 410-V Заңының 12-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес өз функциялары мен лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін заңды және жеке тұлғалардан ақшалай қаражатты, көрсетілетін қызметтерді, сыйлықтарды, тауарларды қоса алғанда, сыйақы қабылдамауға, басқа адамдарды сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға итермелемеуге және ынталандырмауға міндетті.
  3. 6.3. Мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдаланбауы тиіс.